Heritage Elementary celebrates 40th birthday - MedinaGazette